Názov projektu:               Zvyšovanie zručností v kompletnej digitalizácii účtovníctva

Názov programu:                 Operačný program Ľudské zdroje

Riadiaci orgán:                     Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje

Platobná jednotka:               PJ_MPSVRSR – Platobná jednotka MPSVR SR

Typ projektu:                    Dopytovo-orientovaný projekt

Kód projektu:                   312081CJP2

Výzva:                                  PĽZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01

Operačný program:        Ľudské zdroje

Trvanie projektu:            11.2022-11.2023

Výška NFP:                        139 128,50 Eur 

Prijímateľ:                         UČTO DATA spol. s r.o.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Riadiaci orgán:                 Riadiaci orgán OPĽZ

Nadriadený subjekt:       Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk