Poskytujeme externé spracovanie  účtovníctva – v nasledovnom členení :
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

 • Kompletné vedenie  účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva
  • predkontácia a zaúčtovanie všetkých účtovných skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva   z predložených prvotných dokladov ( faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, mzdové náklady, dlhodobý majetok a iné účtovné prípady, ktoré vyplývajú z ostatných zmlúv a iných písomností spoločnosti.)
  • účtovné zápisy sú v zaúčtované v účtovných knihách , ktoré stanovuje zákon o účtovníctve pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva.
 • Evidencia dlhodobého majetku a odpisovanie na základe odpisového plánu
 • Priebežné predkladanie výsledku hospodárenia a evidencie pohľadávok a záväzkov účtovnej jednotky  za dané obdobie
 • Ekonomické, účtovné poradenstvo na základe poskytnutých informácií
 • Na základe predložených inventúrnych súpisov spracovanie inventarizácie
 • Spracovanie DPH a daňového priznania dane z pridanej hodnoty, súhrnného výkazu
 • Zostavenie účtovnej závierky – súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky
 • Vypracovanie daňového priznania daň z príjmu právnických osôb (aj pre podnikateľov, ktorým nevedieme celoročne účtovníctvo)
 • Zabezpečíme odosielanie všetkých daňových priznaní elektronickou formou (s cieľom maximálne odbremeniť našich klientov)
 • Ostatné služby pridružené k vedeniu podvojného účtovníctva
  • Na základe dohody je možno viesť účtovníctvo podľa jednotlivých stredísk, prispôsobiť analytickú evidenciu účtovania nákladov a výnosov požiadavkám Vašej účtovnej jednotky.
  • Možnosť vypracovania i iných daňových priznaní ako je daň z motorových vozidiel.
  • Možnosť sledovanie nákupu pohonných hmôt na jednotlivé vozidlá.
  • Kompletné administratívne služby ( fakturácia, úhrady…..)
  • Sprostredkujeme audit v audítorskej spoločnosti, s ktorou úzko spolupracujeme.
  • Spracovanie štatutárnych výkazov pre Štatistický úrad SR, Národná banku SR, a iné
  • Zastupovanie účtovnej jednotky v prípade kontroly pred orgánmi štátnej správy – napr. Daňovým úradom, Poisťovňami.

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

 • Kompletné vedenie  účtovníctva v sústave jednoduchého účtovníctva
  •  zaúčtovanie všetkých účtovných skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva   z predložených prvotných dokladov ( faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, mzdové náklady, dlhodobý majetok a iné účtovné prípady, ktoré vyplývajú z ostatných zmlúv a iných písomností spoločnosti.)
  • účtovné zápisy sú v zaúčtované v účtovných knihách , ktoré stanovuje zákon o účtovníctve pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva (peňažný denník, pokladničná kniha, banková kniha, kniha drobného majetku, kniha sociálneho fondu,… )
 • Evidencia dlhodobého majetku a odpisovanie na základe odpisového plánu
 • Priebežné predkladanie výsledku hospodárenia a evidencie pohľadávok a záväzkov účtovnej jednotky  za dané obdobie
 • Ekonomické, účtovné poradenstvo na základe poskytnutých informácií
 • Na základe predložených inventúrnych súpisov spracovanie inventarizácie
 • Spracovanie DPH a daňového priznania – dane z pridanej hodnoty, súhrnného výkazu
 • Zostavenie účtovnej závierky – výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch.
 • Vypracovanie daňového priznania – daň z príjmu fyzických osôb (aj pre podnikateľov, ktorým nevedieme celoročne účtovníctvo)
 • Zabezpečíme odosielanie všetkých daňových priznaní elektronickou formou (s cieľom maximálne odbremeniť našich klientov)
 • Ostatné služby pridružené k vedeniu jednoduchého účtovníctva
  • Zastupovanie účtovnej jednotky v prípade kontroly pred orgánmi štátnej správy – napr. Daňovým úradom, Poisťovňami,…
  • Možnosť vypracovania i iných daňových priznaní ako je daň z motorových vozidiel.
  • Spracovanie štatutárnych výkazov pre Štatistický úrad SR, Národná banku SR, a iné
  • Kompletné administratívne služby ( fakturácia, úhrady…..) 

KONTAKTNÝ FORMULÁR
V prípade záujmu o naše služby alebo otázok

sa nám ozvite

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky.
  Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.

  Kde nájdete našu spoločnosť
  Naša adresa
  Robotnícka 3098

  905 01 Senica

  Kontakt
  034/62 284 95-96

  sprusanska@uctodata.sk