Vykonávame audítorské služby v zmysle zákona 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a Medzinárodných audítorských štandardov ISA. Okrem auditu v zmysle zákonných povinností Vám radi poskytneme úzko súvisiace služby ako dobrovoľný audit v titulu predaja, kúpy firmy alebo prevodov obchodných podielov spoločností a poradenstvo pri  podnikateľských činnostiach Vášho podniku.

 • Finančný audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.
 • Finančný audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS
 • Dobrovoľný audit účtovnej závierky (riadnej aj priebežnej)
 • Poradenstvo pri zostavovaní účtovných závierok a vykazovaní špecifických obchodných transakcií a iní uisťovacie činnosti
 • Finančný audit neziskových organizácií
 • Finančný audit konsolidovanej účtovnej závierky
 • Previerky pri podnikových kombináciách
 • Audit interného kontrolného prostredia

KONTAKTNÝ FORMULÁR
V prípade záujmu o naše služby alebo otázok

sa nám ozvite

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky.
  Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.

  Kde nájdete našu spoločnosť
  Naša adresa
  Robotnícka 3098

  Robotnícka 109, 905 01 Senica

  Kontakt
  034/62 284 95-96

  sprusanska@uctodata.sk